Datum

Ort

Art

Richter

CAC DTK

CAC DTK Res

CAC VDH

CAC VDH Res

CAC DTK/J

CAC DTK/J Res

CACIB

BOB

07.05.06

York

SZU

Frieß

 

 

 

 

X

 

 

V 1

25.05.06

Hamburg

SZU

Fries

 

 

 

 

X

 

 

V 1

28.05.06

Stuttgart

LS 2006

Muthsam

 

 

 

 

X

 

 

V 1   LJS

11.06.06

Celle

SZS

Dr. Scholz

 

 

 

 

X

 

 

V 1

18.06.06

Möhnetal

LS 2006

Witter

 

 

 

 

X

 

 

V 1   LJS

01.07.06

Bologna I

It.Clubs.

Bauchal (I)

 

 

 

 

 

 

 

ECC 2

02.07.06

Bologna I

WUT

Montefuso (I)

 

 

 

 

 

 

 

ECC2

09.07.06

Northeim

SZU

Komorowski

 

 

 

 

X

 

 

V1

27.08.06

Wennebostel

SZU

Tornau

 

 

 

 

X

 

 

V1

03.09.06

Neuenkirchen

SZU

Kliebenstein

 

 

 

 

 

X

 

V1

09.09.06

Leipzig

CACIB

Kubli (Ch)

 

 

X Jg.

 

X

 

 

V1

10.09.06

Leipzig

CAC

Wittkowska (Pl)

 

 

X Jg.

 

X

 

 

V1

24.09.06

Velbert

LS2006

Klümper

 

 

 

 

X

 

 

V1    LJS

13.10.06

Dortmund

BS

Petersen

 

 

 

 

 

 

 

SG

15.10.06

Dortmund

JHS

Kliebenstein

 

 

X Jg.

 

X

 

 

V1 JHJS

28.10.06

Hannover

CACIB

Witter

 

 

X Jg.

 

X

 

 

V1

10.11.06

Poznan

WS

Hansen (DK)

 

 

 

 

 

 

 

V1 WJS

26.11.06

Potsdam

LS 2006

Engel

 

X (!)

X

 

 

 

 

V1

10.12.06

Kassel

CACIB

Lehmhaus

X

 

X

 

 

 

X

V1

14.01.07

Nürnberg

CACIB

Bandel sen.

X

 

X

 

 

 

X

V1

25.02.07

Rheinberg

CAC

Eiben

 

 

 

 

 

 

 

SG3

04.03.07

Groningen

CACIB

Osterwalder (CH)

 

 

 

 

 

 

 

V1

24.03.07

Berlin

CACIB

Wein-Gysae

 

 

X

 

 

 

 

V1

14.04.07

Erfurt

LS2007

Behring

 

X

X

 

 

 

 

V1

15.04.07

Erfurt

CACIB

Michelet

 

 

 

X

 

 

 

V2

06.05.07

Dortmund

ESVDH

Dr.Scholz

 

 

 

X

 

 

 

V2

10.06.07

Lauterbach

LS2007

Finnern

X

 

X

 

 

 

 

V 1 LS07

16.06.07

Buchs

CAC

Kliebenstein

 

 

 

 

 

 

 

V 3

17.06.07

Buchs

WSWUT

Bauchal (I)

 

 

 

 

 

 

 

V 2

Datum

Ort

Art

Richter

CAC DTK

CAC DTK Res

CAC VDH

CAC VDH Res

CAC DTK/J

CAC DTK/J Res

CACIB

BOB

15.07.07

Herne

KS 07

Hiddes (NL)

 

 

 

 

 

 

 

V 3

02.09.07

Luxemburg

CACIB

Schwab (Lux)

 

 

 

X

 

 

 

V2

08.09.07

Leipzig

CAC

S.Osterwalder

 

X

X

 

 

 

 

V1

09.09.07

Leipzig

CACIB

R. Osterwalder

X

 

X

 

 

 

X

V1

12.10.07

Dortmund

BSZ

Eiben

 

 

 

 

 

 

 

SG 2

13.10.07

Dortmund

CAC

Kubli-Osterwalder

 

 

 

 

 

 

 

V 3

27.10.2007

Hannover

SZS

Komorowski

 

 

 

X

 

 

 

V 2

28.10.2007

Hannover

CACIB

Kleister

 

 

 

 

 

 

 

V 2

24.11.2007

Potsdam

SZS

Dietl

 

 

X

 

 

 

 

V 1

08.12.2007

Kassel

CACIB

Wördemann

 

X

 

X

 

 

 

V 2